log in

RSS

Gradska uprava

BOŽIĆNI BAKALAR

bakalar

Grad Vrlika obavještava sve građane da će u
utorak, 22. prosinca 2015. godine
biti organizirana besplatna podjela bakalara u Restoranu Ero.
Podjela bakalara biti će tokom cijelog dana počevši od 9:00 sati.

 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 2086 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

BLAGOSLOVLJEN BOŽIĆ!

03

Svim mještanima, suradnicima i prijateljima Grada Vrlike čestit i blagoslovljen Božić uz želju da Božić i božićne blagdane provedete u toplini obiteljskog doma u zajedništvu sa svojim najmilijima.
Božić neka Vam bude ispunjen blagdanskim ugođajem i mirom, a Nova godina zdravljem i osobnim zadovoljstvom.
 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 1932 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

trznica

Na temelju članka 61. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 03/09 i 3/13), članka 11. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike br. 04/12) i Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora KLASA: 372-03/15-01/08, URBROJ: 2175-06/01-03-15-01 od 23. studenog 2015. godine Gradonačelnik Grada Vrlike raspisuje

J A V N I N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA VRLIKE

PREDMET ZAKUPA:
Predmet zakupa je poslovni prostor u gradu Vrlici anagrafske oznake 30. svibnja 1/c (Gradska tržnica) koji se sastoji od jedne prostorije ukupne površine 26 m2;
DJELATNOST KOJA ĆE SE U PROSTORU OBAVLJATI
Djelatnosti neprofitnih udruga iz području kulture, sporta i ostalih udruga civilnog društva te djelatnosti političkih stranaka.

POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
Početni iznos zakupnine je 10 kuna po m2.
Početna cijena zakupnine se uvećava za zakonsku stopu PDV-a.
VRIJEME NA KOJE SE POSLOVNI PROSTOR DAJE U ZAKUP
Vrijeme za koje se poslovni prostor daje u zakup je 5 godina, a počinje teći od dana sklapanja ugovora o zakupu.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora se ovjerava kod javnog bilježnika, kao ovršna isprava – solemnizacija, a troškove ovjere snosi zakupnik.
ROK ZA PODNOŠENJE PISANIH PONUDA
Rok za podnošenje pisanih ponuda iznosi 8 (osam) dana računajući od dana objave obavijesti o raspisivanju natječaja u dnevnom tisku (Slobodna Dalmacija).
JAMČEVINA
Svaki ponuditelj obvezan je uplatiti 200,00 kuna jamčevine za ozbiljnost ponude.
Predmetni poslovni prostori mogu se razgledati svakog radnog dana u vremenu od 09,00 do 12,00 sati, a potrebno je prethodno se najaviti na telefon 021/827-023.
Pisane ponude otvoriti će se trećeg radnog dana od završetka natječaja o kojem vremenu i mjestu će natjecatelji biti pravovremeno obavješteni.
Na natječaj se ne mogu javiti i na natječaju ne mogu sudjelovati oni natjecatelji koji po bilo kojem osnovu imaju dugovanje prema Gradu Vrlici.
Ako natjecatelj nije u mogućnosti prisustvovati javnom otvaranju ponuda punomoćnik natjecatelja dužan je najkasnije do otvaranja ponuda Povjerenstvu za zakup i prodaju nekretnina u vlasništvu Grada dostaviti punomoć za zastupanje (za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika,a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika).
Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke Gradonačelnika sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor ili u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
Zakupnik uzima prostor u viđenom stanju te ukoliko nije iskoristio pravo da pregleda poslovni prostor u tijeku natječaja ili nije bio informiran o tome tko koristi poslovni prostor, u slučaju odustanka gubi pravo na povrat jamčevine.
U slučaju prodaje poslovnog prostora zakupnik ima pravo prvokupa.
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja dostaviti će se svim natjecateljima u roku od 8 dana od dana donošenja.
Zakupnik je dužan plaćati zakupninu mjesečno unaprijed, najkasnije do 10-og u mjesecu za tekući mjesec.
Gradonačelnik može tijekom trajanja zakupa donijeti odluku o povećanju ili smanjenju zakupnine, uslijed promjene zakonskih propisa ili odluka nadležnih tijela grada.
PISANA PONUDA ZA SUDJELOVANJE U NATJEČAJU MORA SADRŽAVATI
- ime i prezime fizičke osobe odnosno puni naziv pravne osobe, OIB i točnu adresu
- djelatnosti koju će natjecatelj obavljati u poslovnom prostoru
- ponuđeni iznos mjesečne zakupnine
- dokaz o uplaćenoj jamčevini
- broj žiro-računa, tekućeg računa ili sl. na koji će će vratiti jamčevina ukoliko natjecatelj ne bude izabran
- dokaz o mogućnosti obavljanja djelatnosti ukoliko je natjecatelj fizička osoba
- preslik akta o upisu pravne osobe u službeni registar nadležnog tijela s prilozima o registraciji
- BON2 za pravne osobe
- potvrda Grada Vrlike da nema dospjele nepodmirene obveze prema gradskom proračunui dokaz o plaćenim ostalim troškovima koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora (voda, struja i dr).
- bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika na iznos od 10.000,00 kuna za osiguranje naplate zakupnine i drugih obveza iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora, sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12).
Ako natjecatelj ostvaruje prava iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja temeljem kojeg koristi pravo prvenstva za zasnivanje zakupa te uvjerenje da nije korisnik mirovine ostvarene na osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i da ranije nije koristila pravo prvenstva za zakup nekog drugog gradskog prostora.
Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Vrlike, HR0523300031851300000 Proračun Grada Vrlike, model: HR68, poziv na broj: 7706 - OIB za fizičke osobe ili za pravne osobe.
KRITERIJI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE:
Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
DOSTAVLJANJE PONUDA:
Pismene ponude sa svim prilozima poslati poštom ili predati osobno u zatvorenoj kuverti na adresu: GRAD VRLIKA, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, sa naznakom "ZA NATJEČAJ - POSLOVNI PROSTOR U VRLICI, (30. svibnja 1/c) - NE OTVARATI" najkasnije u roku od 8 dana od dana objave natječaja.
Zadnji dan za predaju natječajne dokumentacije je 07. prosinca 2015. godine.
Na kuverti označiti ime i kontakt natjecatelja kako bi pravovremeno bio obaviješten o vremenu i mjestu otvaranja ponuda.
Javno otvaranje ponuda održati će se dana trećeg radnog dana od dana isteka natječajau Gradskoj vijećnici, Trg fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika.
Uvođenje u posjed izvršiti će se odmah po potpisivanju ugovora.
Gradonačelnik zadržava pravo da po provedenom natječajnom postupku ne izabere najpovoljnijeg ponuđača.
REPUBLIKA HRAVSTKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
GRAD VRLIKA
GRADONAČELNIK
KLASA: 372-03/15-01/08
URBROJ:2175-06/01-03-15-03
U Vrlici, 27. studenog 2015. godine


GRADONAČELNIK
Ivan Ćorić,v.r.

 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 3304 puta
 • Poslijednja izmjena dana Ponedjeljak, 30 Studeni -0001 00:00

JAVNI POZIV

energetska obnova

Na temelju članka 48. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 61. stavak 1. Statuta Grada Vrlike („Službeni glasnik Grada Vrlike“ br. 4/09 i 3/13) Gradonačelnik Grada Vrlike objavljuje


JAVNI POZIV

za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća
na području Grada Vrlike


I. Grad Vrlika će sufinancirati energetsku obnovu obiteljskih kuća na području Grada Vrlike u iznosu od 10 % od ukupne vrijednosti troškova, maksimalno 10.000,00 kuna.
II. Sufinanciranje iz točke I. ove Odluke odobriti će se onim korisnicima koji imaju sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a po dostavljenom računu o obavljenim radovima i završnom izvješću energetskog certifikatora.
III. Zahtjev za sufinanciranjem podnosi se na propisanom obrascu koji čini sastavni dio ovog poziva i može se preuzeti u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrlike na adresi Trg fra Filipa Grabovca 6 ili na službenoj stranici Grada Vrlike: www.vrlika.hr.
IV. Uz zahtjev za sufinanciranje potrebno je priložiti:
- presliku osobne iskaznice,
- presliku računa preko kojeg će se izvršiti isplata (IBAN)
- Ugovor o sufinanciranju sklopljen između korisnika i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
- račun o obavljenim radovima
- završno izvješće energetskog certifikatora
V. Zahtjev kojemu priloži dokumentacija iz točke IV. ovog poziva potrebno je
dostaviti osobno u Jedinstveni upravni odjel ili poslati poštom na adresu Trg fra
Filipa 6, 21236 Vrlika.
VI. Gradonačelnik Grada Vrlike će za one korisnike koji ispunjavaju uvjete iz točke
II. ovog poziva i koji su dostavili dokumentaciju iz točke IV. ovog poziva
donijeti odluku o sufinanciranju energetske obnove obiteljske kuće.


GRADONAČELNIK
Ivan Ćorić

KLASA: 370-05/15-01/02
URBROJ: 2175-06/01-03-15-01
U Vrlici, 20. studenog 2015. godine


 • Objavljeno u Gradska uprava
 • Pročitano: 2026 puta
 • Poslijednja izmjena dana Utorak, 24 Studeni 2015 09:02
Pretplati se na ovaj RSS feed